Om oss

Tillatelse

Stavanger Advokatkontor har tillatelse til å drive advokatvirksomhet etter regler fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Yrkestittelen advokat er gitt i Norge. Advokat er medlem i Den Norske Advokatforening. 

Obligatorisk sikkerhetsstillelse foreligger.

For klage- og disiplinærordning for advokater henvises til advokatforeningens hjemmesider.

Priser

Vår godtgjørelse beregnes på følgende måte;

  • Salær basert på timesats og medgått tid
  • Avtalt fast salær for oppdraget
  • Etterfølgende skjønnsmessig beregning av salæret basert på tidsforbruk, spesielle kunnskaper, korte frister, resultat av oppdraget og øvrige forhold.

Beregningsmåte avtales på forhånd. Timer beregnes etter faktisk tid benyttet, innenfor nærmeste hele 15 minutter, telefonsamtaler med varighet inntil 15 minuter regnes som 15 minuter.

Timesatsen vil normalt ligge innenfor følgende intervall (eks. mva.):

  • Partner kr. 2.600 – kr. 3.800
  • Advokat kr. 2.000 – kr. 2.500
  • Advokatfullmektig kr. 1.400 – kr. 2.000

Kostnader som påløper saken til gebyrer, kopiering, porto m.v., og kostnader til reise m.v. i tilknytning til utførelsen av oppdraget, belastes kunden i tillegg til salæret.

Dersom ikke annet er særskilt avtalt, foretas månedlig fakturering for det arbeid som er utført, og for utlegg til kopiering, porto m.v. Ved oppdragets avslutning sendes sluttfaktura. Dersom salæret beregnes etter første eller tredje alternativ, vil fakturaen spesifisere det arbeid som er utført og den tid som er medgått. For all fakturering gjelder en betalingstid på 10 dager.