Aksjonæravtaler og – konflikter

Aksjonæravtaler

Aksjonæravtaler er et godt instrument til å regulere hvordan et samarbeid skal skje, regulere partenes forventninger til hverandre og sikre at eventuelle uenigheter i samarbeidet ikke blir til større konflikter. En god aksjonæravtale skal også hjelpe partene raskt ut av en konflikt slik at samarbeidet eller den næringsaktiviteten som partene driver i minst mulig grad blir berørt.

Å skrive en god aksjonæravtale krever inngående kjennskap til kontraktsrettslige regler, aksjeloven, skatteregler, regnskapslovens regler og ikke minst hvordan ulike avtalebestemmelser vil slå ut rettslig og kommersielt i kombinasjon med gjeldende regelverk for det selskapet og aksjonærene aksjonæravtalen gjelder. Vi bistår gjerne med vår kompetanse.

Uenigheter eller konflikter

Dersom det blir uenigheter i et aksjonærsamarbeid, er det viktig at disse blir håndtert så raskt, effektiv og rettferdig som mulig. Dersom slike uenigheter får utvikle seg til større konflikter, blir ting ofte svært vanskelig. Da kan det være nødvendig med god advokatbistand, og en advokat med på laget.

Dersom partene tidlig i en konflikt blir enig om å skaffe en ekstern felles advokat til å løse konflikten kan det være mulig å lage en avtale som sikrer at uenigheten blir raskt og effektivt løst.

Vanlige oppdrag

  • Rådgivning ved utforming eller gjennomgang av aksjonæravtale
  • Advokat for selskapet
  • Advokat for alle aksjonærer i felleskap
  • Advokat for enkeltaksjonærer
  • Bistand ved tvist